Info voor ouders

Schoolkeuze basisonderwijs

Als uw kind straks 4 wordt, of als u van basisschool verandert, wilt u zich een beeld kunnen vormen. Op alle basisscholen, dus ook op de St. Michaëlschool en de Bisschop Bekkersschool, bent u welkom voor een kennismakingsgesprek. U krijgt dan uitleg over de school, een rondleiding, en zo goed we kunnen antwoord op uw vragen. Telefoonnummers en mailadressen vindt u op de Contactpagina en op de websites van de scholen.

Passend onderwijs

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, vanwege lichamelijke beperkingen, leerproblemen of gedragsproblemen, dan kunt u uw kind aanmelden bij een basisschool met een geschikt ondersteuningsprofiel. De ondersteuningsprofielen van de KOC-scholen vindt u op de websites van de scholen. Ook als uw kind mogelijk beter op zijn of haar plek is op een school voor speciaal onderwijs kunt u toch aanmelden bij de 'gewone' basisschool van uw keuze. Uw kind wordt dan ingeschreven en de school helpt u met uitzoeken wat de beste plek is voor uw kind.

Schoolkeuze voortgezet onderwijs

Zit uw kind in groep 8 dan is het tijd om een school voor voortgezet onderwijs te kiezen. Er wordt ieder jaar een keuzegids met alle VO-scholen gemaakt voor de kinderen van groep 8 en hun ouders, er zijn open dagen en de leerkracht van groep 8 geeft voorlichting en advies. Als KOC-bestuur zijn we hier niet rechtstreeks bij betrokken, maar we spannen ons wel in voor een soepele aansluiting. Dat doen we samen met de andere besturen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs en met de gemeente Groningen in het Breed Besturen Overleg. Hebt u vragen of opmerkingen over de overgang naar het voortgezet onderwijs dan willen we die als bestuur graag weten, bij voorkeur via de school maar rechtstreeks mag ook.

Klachtenregeling

Onderwijs is mensenwerk en soms gaat iets niet zoals we het bedoelen. Als er wat is dan willen we altijd luisteren. Het is goed dat u zich eerst wendt tot de leerkracht. Komt u er met de leerkracht niet uit dan kunt u een gesprek vragen met de directeur of intern begeleider. Biedt dat geen oplossing dan kan de directeur of intern begeleider u doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon van KOC. De vertrouwenspersonen kennen de scholen goed maar zijn er niet aan verbonden. Ze luisteren onafhankelijk en denken mee als er ingewikkelde kwesties van ouders en teamleden zijn. Is er dan nog geen bevredigende oplossing gevonden dan kunt u uw klacht voorleggen aan het bestuur of aan de landelijke klachtencommissie. De details van deze klachtenprocedure vindt u op de websites van de scholen.