KOC-bestuur

Bestuur

Het bestuur zet zich in voor goed onderwijs, voor vorming vanuit gedeelde waarden, voor hechte schoolgemeenschappen en een inspirerend werkklimaat. Kleinschaligheid en een goede samenwerking tussen de verschillende geledingen (team, ouders, kinderen, bestuur) staan daarbij centraal. We zetten daarom in op openheid, transparantie, medezeggenschap, ouderbetrokkenheid en communicatie. Voorwaarde is uiteraard een gezonde bedrijfsvoering. Om in de toekomst schommelingen in leerlingenaantallen makkelijker te kunnen opvangen streeft het bestuur naar geleidelijke groei. Niet in de richting van grotere scholen, maar juist in de richting van meer kleinschalige, levensbeschouwelijke scholen zoals de Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers, de St. Michaëlschool en de dependance St. Franciscus.

Het bestuur bestaat uit 7 leden en wordt ondersteund door een bestuursmanager.

Herma Korfage (voorzitter, onderwijs en organisatie)
Loes Lestestuiver (secretaris, organisatie)
Wietse Blink (penningmeester, financiën)
Dick Vogel (onderwijs)
Marleen Kegel (algemeen)
Govert Tiddens (juridisch)
Leontien Enkelaar (personeel)
Jelle van Lenthe (bestuursmanager) 

Medezeggenschap

De KOC-scholen hebben ieder een medezeggenschapsraad (MR) en er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de MR praten gekozen vertegenwoordigers van ouders en teamleden met de directeur, die het bevoegd gezag vertegenwoordigt. In de GMR praten MR-leden van beide scholen met het bestuur. Het bestuur legt voorgenomen bestuursbesluiten aan de raden voor, voor advies of instemming, afhankelijk van het onderwerp. Daarnaast adviseren de medezeggenschapsraden ongevraagd aan directeuren en bestuur. Er is een GMR-reglement volgens een landelijk model waarin de werkwijze precies bescheven is. Ouders en medewerkers hebben zodoende inspraak in het beleid van de scholen en van de stichting. Omdat KOC een kleine, transparante stichting is zijn de lijnen kort en de verhoudingen informeel.

Raad van Toezicht

KOC heeft sinds 2012 een onafhankelijke Raad van Toezicht (RvT). De RvT benoemt de bestuursleden en houdt toezicht op het werk van het bestuur en op de gang van zaken binnen de stichting en de scholen, met het oog op de belangen van de stichting en de scholen. De RvT fungeert als klankbord en kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

De RvT bestaat uit vier leden.

Cees Grol (voorzitter, onderwijs en organisatie)
Harry Rietman (secretaris, financiën en materiële zaken)
Han Bakker (identiteit)
Saskia van Dijk (personeel)

Onderwijsbureau Meppel

KOC is participant in het Onderwijsbureau Meppel, het gemeenschappelijke administratie- en dienstenkantoor van het katholiek primair onderwijs in Noord-Oost Nederland. Het onderwijsbureau regelt administratie en beheer en adviseert op zes gebieden: bestuur en management, personele zaken, financiële zaken, materiële zaken, identiteit, en onderwijs.