Over KOC

Oorsprong en identiteit

KOC is opgericht in 1962 door de gezamenlijke parochies van de stad Groningen. In de jaren 70 waren er meer dan tien KOC-scholen. Door schoolsluitingen is dat aantal in de afgelopen decennia teruggelopen tot de huidige twee.

De basisschool is een hoeksteen van de samenleving. Het is voor kinderen niet alleen de belangrijkste bron van basisvaardigheden zoals rekenen en lezen, maar het is ook een maatschappij in het klein, gebaseerd op gedeelde waarden. Bij KOC hechten we belang in deze twee kanten van de school, en zetten we ons in voor goed functioneren in beide opzichten. Dat betekent kwalitatief goed onderwijs, en een levende, op gedeelde waarden gebaseerde gemeenschap van leerkrachten, kinderen en ouders.

De katholieke traditie heeft een religieuze en een ethische kant, het gaat over geloven en over levenshouding. Levenshouding is op de KOC-scholen, waar tegenwoordig de meeste ouders en leerkrachten niet katholiek zijn, het begin van het verhaal over identiteit. We hebben het met elkaar over wat je als mens wilt zijn en betekenen in deze wereld, en hoe je met anderen omgaat. Inspiratie is daarbij een kernwoord: de bindende factor op de KOC-scholen is het willen werken vanuit inspiratie. Er is daarom aandacht voor wat kinderen, ouders en leerkrachten persoonlijk inspireert, en voor gedeelde inspiratiebronnen die onder andere in de 2000 jaar oude christelijke traditie ruim voorhanden zijn.

In de programmering en het onderwijs is dit terug te vinden: kinderen leren inspiratiebronnen verkennen, waarden benoemen en van daaruit zelf houdingen kiezen. Er zijn excursies en gastlessen waarin bronnen verkend worden, en er wordt gewerkt met een methode voor godsdienst/levensbeschouwing. De onderlinge verbondenheid en de gezamenlijke idealen worden met regelmaat in vieringen en feesten bevestigd.

Schoolgemeenschappen

KOC-scholen staan open voor iedereen, alle culturen en levenbeschouwelijke richtingen zijn welkom.

De schoolgemeenschappen van KOC kenmerken zich door aandacht voor persoonlijke en gezamenlijke inspiratiebronnen, door een open en onderzoekende houding, door individuele en maatschappelijke verantwoordelijkheid en door solidariteit met elkaar en met mensen die ons nodig hebben.

Christelijke feestdagen worden gevierd, waarbij vanuit de hele levensbeschouwelijke breedte van de schoolgemeenschap invulling gezocht wordt. Met trots vermelden we dat de Bisschop Bekkersschool in 2011 met een multiculturele Allerzielenviering de jeugdbeleidsprijs van de gemeente Groningen heeft gewonnen.

Kleinschaligheid

KOC kiest voor kleinschaligheid. Een KOC-school is met 200 leerlingen aan de maat, terwijl dat voor stadse begrippen geen grote school is. Bij ons functioneert deze omvang als een belangrijke voorwaarde voor een veilige en kindvriendelijke leeromgeving, en voor een schoolgemeenschap waarin de mensen elkaar kennen en gemakkelijk samen optrekken. De scholen zetten in dat opzicht de katholieke traditie voort van warme, sociale gemeenschappen, tolerant en belangstellend naar alle levensbeschouwingen, met aandacht en ruimte voor ieder individu, met gedreven inzet op de ontplooing van talent, solidair met wie onze hulp nodig heeft en verantwoordelijk voor een duurzame wereld.

Bestuur en ouderbetrokkenheid

KOC is met twee scholen een klein bestuur. Dat betekent korte lijnen, een eenvoudige organisatie en ruime gelegenheid voor ouderbetrokkenheid op bestuursniveau.

Als bestuur trekken we deze levensbeschouwelijke lijn door in alle aandachtsgebieden van onze stichting, waaronder algemeen beleid, personeelsbeleid, onderwijskundig beleid, pedagogisch beleid, de organisatie van de school, medezeggenschap en ouderbetrokkenheid, duurzaamheidsbeleid (materiëel, educatief en maatschappelijk) en materiëel beleid.

KOC zet zich in voor meer diversiteit in het onderwijsaanbod, en dus voor meer katholieke basisscholen. Kleinschaligheid is daarbij voor KOC een belangrijke voorwaarde. Bij toenemende belangstelling is het beleid dan ook om meer kleinschalige scholen te vormen in plaats van grotere scholen.

KOC kiest voor directe betrokkenheid van ouders in het schoolbestuur, voor een open en communicatieve bestuursstijl, en voor geïnspireerde samenwerking met teams, medezeggenschapsraden, ouderraden en het ondersteunende Onderwijsbureau Meppel. Deze betrokkenheid gaat samen met een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid bij directeuren en medewerkers, en een ruime eigen beleidsruimte per school.

Samenwerking

KOC participeert in het Onderwijsbureau Meppel en is aangesloten bij de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs Verus en bij de PO-raad..